OBRIM ELS DISSABTES

Política de privacitat

La protecció de les dades de caràcter personal és una de les preocupacions de major importància per a aquesta organización.

En el nostre dia a dia ens esforcem per a protegir la privacitat de les dades que ens facilita i complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

El objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

MARIONA UNZETA SERRA, domiciliada en PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Núm. 2 BAIX, 08292, ESPARREGUERA, BARCELONA amb N.I.F. 46240043S, telèfon de contacte 937708256 i correu electrònic munzeta@hotmail.com

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

2.1 NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:
a) Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
b) Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
c) Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
d) Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

2.2 CLIENTS I PROVEÏDORS.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:
a) Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
b) Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
c) Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
d) Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

2.3 CANDIDATS A OFERTES DE TREBALL O POSTULANTS A OCUPACIÓ.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:
a) Per a gestionar els processos de selecció de personal realitzats en l’organització als quals s’ha postulat enviant el seu Currículum vitae i/o carta de presentació a través del formulari “treballa amb nosaltres” o al correu electrònic facilitat en la pàgina web
b) Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
c) Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole


3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT.

3.1 USUARIS NAVEGANTS EN LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’organització, es troba emparada en:

El consentiment de l’interessat per a:
a) Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.

La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

Interès legítim del responsable del tractament.
a) Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
b) Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que es disposa en l’article 1964.2 del cos legal esmentat.

LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Durant 4 anys atenent a disposat en els articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S’aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.

Totes les altres lleis que resultin d’aplicació en cada Comunitat Autònoma segons les competències autonòmiques cedides o concurrents que tinguin reconegudes a nivell estatal.

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

6. DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

1. Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i en general, autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

La organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

8. DRETS.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, quan escaigui, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una fotocòpia de la seva D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

9. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el supòsit que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.