OBRIM ELS DISSABTES

Avís legal

Dades identificatives
Vostè està visitant la pàgina web www.dentalunzeta.com titularitat de MARIONA UNZETA SERRA amb domicili social en PLAZA DE LA CONSTITUCION Núm. 2 BAIX,08292, ESPARREGUERA, BARCELONA, amb N.I.F. 46240043S , d’ara endavant EL TITULAR i insicrita al Reg del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el Nº08640385.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:
Telèfon: 937708256
Correu electrònic de contacte: munzeta@hotmail.com

Allotjament web
Telèfon: 973 22 12 58
Correu electrònic de contacte: joancarles@ebs-soft.com

Usuaris
Les presents condicions (d’ara endavant Avís Legal) té per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.
L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal
www.dentalunzeta.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pot tenir accés.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.e. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de MARIONA UNZETA SERRA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en l xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades
Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial
EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciadors.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat
L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:
a) La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.
c) La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per terceos no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres pogués realitzar.
f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’USUARI. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
En cas que existeixin fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

Modificació d’aquest avís legal i durada
EL TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir punts continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Enllaços
En el cas que en www.dentalunzeta.com s’incloguessin enllaços o hipervínculos cap a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap de dites hipervínculos i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d’exclusió
EL TITULAR ser reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats
EL TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre EL TITULAR i L’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

Menors d’edat
www.dentalunzeta.com dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 14 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no deuran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, MARIONA UNZETA SERRA no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix